Γυμναστικές Επιδείξεις - Ιούνιος 2019 - Απογευματινά Τμήματα